1.ชื่อหนังสือ  ///  แบบฝึกการวิจัยและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ผู้เขียน      ///  ดร.สมเดช  สีแสง

สำนักพิมพ์   ///       หจก.ริมปิงการพิมพ์

ราคา   150    บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

2.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

พิมพ์ครั้งที่  13

ผู้เขียน      ///  สุวิมล   ว่องวาณิช

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา   200    บาท

ค่าส่ง   40  บาท   

 

3.ชื่อหนังสือ  ///  เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย

แนวทางสู่ความสำเร็จ

ผู้เขียน      ///  รองศาสตราจารย์ชูศรี  วงศ์รัตนะ

สำนักพิมพ์   ///       ไทเนรมิตกิจ   อินเตอร์โปรเกรสซีฟ  จำกัด

ราคา    110   บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

4.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้เขียน      ///  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วาโร   เพ็งสวัสดิ์

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น 

ราคา   200    บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

5.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยสำหรับครู

พิมพ์ครั้งที่ 3

ผู้เขียน      ///   ดร.บุญชม  ศรีสะอาด

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น 

ราคา   230    บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

6.ชื่อหนังสือ  ///  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา

ผู้เขียน      /// รองศาสตราจารย์ล้วน   สายยศและ

รองศาสตราจารย์อังคณา   สายยศ

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น

ราคา   300    บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

7.ชื่อหนังสือ     /// วิจัยชั้นเรียน

หลักการและเทคนิคปฏิบัติ

พิมพ์ครั้งที่ 9

ผู้เขียน  ////   พิษณุ  ฟองศรี

สำนักพิมพ์   ///       ด่านสุทธาการพิมพ์  จำกัด

ราคา  180    บาท

ค่าส่ง  40    บาท    

 

 

8.ชื่อหนังสือ  ///  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

ผู้เขียน      ///  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักพิมพ์   ///       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ราคา  160     บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

9.ชื่อหนังสือ  ///  วิธีวิทยาการสิจัย

ผู้เขียน      /// ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาโร   เพ็งสวัสดิ์

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น

ราคา     400  บาท

ค่าส่ง   50   บาท    

 

 

10.ชื่อหนังสือ  ///  การเลือกใช้สถิติ

ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

พิมพ์ครั้งที่ 6

ผู้เขียน      /// ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์

รศ.ดร.ดิเรก  ศรีสุโข

สำนักพิมพ์   ///      

ราคา     200  บาท

ค่าส่ง    40  บาท   

11.ชื่อหนังสือ  ///  วิธี   วิทยาการประเมิน

ศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 5)

ผู้เขียน      ///  สมหวัง   พิธิยานุวัฒน์

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา     200  บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

12.ชื่อหนังสือ  ///  เมื่อคิดจะวิจัย 

งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

ผู้เขียน      /// ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ

สำนักพิมพ์   ///       โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ

ราคา    200   บาท

ค่าส่ง    30  บาท   

 

13.ชื่อหนังสือ  ///  จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการ

ผู้เขียน      ///  สิทธิ์   ธีรสรณ์

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    100   บาท

ค่าส่ง   30   บาท    

 

 

14.ชื่อหนังสือ  ///  ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น

ผู้เขียน      ///  ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ์

ดร.กมลทิพย์  อาร์ทอร์ส/อ.กิตยาการ  อิสรางกูล  ณ  อยุธยา

อ.เฉลิมสิน  สิงห์สนอง   อ.นภาภรณ์   จันทรศัพท์  อ.ทัดดาว  แนบเนียน

สำนักพิมพ์   ///       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ราคา    120   บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

15.ชื่อหนังสือ  ///  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

ผู้เขียน      /// รองศาสตราจารย์ดร.นพพร   ธนะชัยขันธ์

สำนักพิมพ์   ///       บริษัทวิทยพัฒน์  จำกัด

ราคา   245    บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

16.ชื่อหนังสือ  ///  หลักการและวิธีการเขียน

งานวิจัย   วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์

ผู้เขียน      ///  ดร.ประเวศน์  มหารัตน์สกุล

สำนักพิมพ์   ///       ปัญญาชน

ราคา    249   บาท

ค่าส่ง     40  บาท    

 

17.ชื่อหนังสือ  ///  แนวคิด  หลักการ

และกระบวนการวิจัย

เชิงปริมาณ  คุณภาพและผสานวิธี

การเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้เขียน      ///  ดร.ประเมศน์   มหารัตน์สกุล

สำนักพิมพ์   ///       บุญนิธิเพื่อการศึกษา

ราคา    399   บาท

ค่าส่ง   50   บาท   

 

 

18.ชื่อหนังสือ  ///  ศาสตร์+ศิลป์

การเขียนผลงานทางวิชาการ(ฉบับเต็มร้อย)

ผู้เขียน      ///  มัย   ตะติยะ

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา   360    บาท

ค่าส่ง  40    บาท    

 

 

19.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

และพัฒนาผู้เรียน

ผู้เขียน      ///  รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น

ราคา   200    บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

20.ชื่อหนังสือ  ///  เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย

แนวทางสู่ความสำเร็จ

พิมพ์ครั้งที่ 3

ผู้เขียน      /// รองศาสตราจารย์ชูศรี   วงศ์รัตนะ

สำนักพิมพ์   ///       อมรการพิมพ์

ราคา    150   บาท

ค่าส่ง  40    บาท   

 

21.ชื่อหนังสือ  ///  แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย

ผู้เขียน      ///สิทธิ์  ธีรสรณ์

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    220   บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

 

22.ชื่อหนังสือ  ///  วิจัยการเรียนการสอน

พิมพ์ครั้งที่  2

ผู้เขียน      /// ประสาท  เมืองเฉลิม

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    150   บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

23.ชื่อหนังสือ  ///  ก้าวสู่ความเป็น

นักวิจัยมืออาชีพ

พิมพ์ครั้งที่  2

ผู้เขียน      /// รศ.ดร.อาทิวรรณ   โชติพฤกษ์

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา     130 บาท

ค่าส่ง    20  บาท    

 

 

24.ชื่อหนังสือ  ///  ปฏิบัติการวิจับในชั้นเรียน

พิมพ์ครั้งที่ 10

ผู้เขียน      /// พิชิต   ฤทธิ์จรูญ

สำนักพิมพ์   ///       เฮ้าส์  ออฟ  เคอร์มิสท์  จำกัด

ราคา     165  บาท

ค่าส่ง   35   บาท    

 

 

25.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้เขียน      ///  จิตราภา  กุณฑลบุตร

สำนักพิมพ์   ///       บนิษัทสหธรรมมิก  จำกัด

ราคา   195    บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

26.ชื่อหนังสือ  ///  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วย  SPSS

ผู้เขียน      ///  รองศาสตราจารย์ธานินทร์    ศิลป์จารุ

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท   เอส  อาร์  พริ้นติ้ง  แมสโปรดักส์  จำกัด

ราคา     265  บาท

ค่าส่ง     50 บาท    

 

 

27.ชื่อหนังสือ  ///  ศัพท์เศรษฐศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่  2

ผู้เขียน      ///  ราชบัณฑิตยสภา

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท  นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น  จำกัด

ราคา   200    บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

28.ชื่อหนังสือ  ///  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

ผู้เขียน      ///   นราศรี  ไววนิชกุลและ

ชูศักดิ์   อุดมศรี

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    260   บาท

ค่าส่ง   40   บาท