1.ชื่อหนังสือ  ///  การพัฒนาการสอน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้เขียน      /// รศ.ดร.บุญชม   ศรีสะอาด

สำนักพิมพ์   ///       ชมรมเด็ก

ราคา    250   บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

2.ชื่อหนังสือ  /// การออกแบบและพัฒนา

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 

ผู้เขียน      ///  ณัฐกร  สงคราม

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    180   บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

3.ชื่อหนังสือ  ///  การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ

Backward  Desigh

พิมพ์ครั้งที่ 4

ผู้เขียน      /// ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มนัท  ธาตุทอง

สำนักพิมพ์   ///       เพชรเกษมการพิมพ์

ราคา    195   บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

4.ชื่อหนังสือ  ///  สร้าง  Mind  Map

อย่างชาญฉลาด

ด้วย  MindManager

ผู้เขียน      ///  อาณัติ  รัตนถิรกุล

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด(มหาชน)

ราคา   229    บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

5.ชื่อหนังสือ  ///  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้

แบบย้อนกลับ  Backward  Desigh

สู่แผนการจัดการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ

ผู้เขียน      ///  ประดิษฐ์  เหล่าเนตร์และณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท  เบ็น  ภาษาและศิลปะ  จำกัด

ราคา    145   บาท

ค่าส่ง   50   บาท    

 

 

6.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือ การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

“หน่วยการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญา”

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและ

การพัฒนาผลงานทางวิชการ

ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ผู้เขียน      ///  ถวัลย์  มาศจรัสและสุรางค์  เช้าเจริญ

สำนักพิมพ์   ///       ธานอักษร  จำกัด

ราคา   260    บาท

ค่าส่ง  40    บาท    

 

7.ชื่อหนังสือ  ///  4  มิติ  การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้เขียน      ///  ถวัลย์  มาศจรัส

สำนักพิมพ์   ///       ธารอักษร  จำกัด

ราคา   360    บาท

ค่าส่ง  40    บาท    

 

 

8.ชื่อหนังสือ  ///  หลักการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

และการประเมินผลตามสภาพจรอง

ผู้เขียน      /// รองศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์

สำนักพิมพ์   ///       ดวงกมล พับลิชชิ่ง

ราคา    199   บาท

ค่าส่ง    40  บาท    

 

 

9.ชื่อหนังสือ  ///  ศาสตร์การสอน  พิมพ์ครั้งที่  19

ผู้เขียน      ///ทิศนา  แขมณี

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา  300     บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

10.ชื่อหนังสือ  ///  การออกแบบเว็บ

เพื่อการเรียนการสอน

ผู้เขียน      ///  จินตวีร์  คล้ายสังข์และประกอบ  กรณีกิจ

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา     280  บาท

ค่าส่ง   50   บาท    

 

 

11.ชื่อหนังสือ  ///  เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา

พิมพ์ครั้งที่  5

ผู้เขียน      /// ปรีชา   ช้างขวัญยืน

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา      180 บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

12.ชื่อหนังสือ  ///  การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

ผู้เขียน      /// ดร.เกริก  ท่วมกลางและ

ดร.จินตนา  ท่วมกลาง

สำนักพิมพ์   ///บริษัท  เยลโล่การพิมพ์ (1988)  จำกัด      

ราคา   290    บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

 

13.ชื่อหนังสือ  ///  การศึกษานอกสถานที่และ

การศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงลึก

ผู้เขียน      ///  เนาวนิตย์   สงคราม

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา    100   บาท

ค่าส่ง    30  บาท   

 

14.ชื่อหนังสือ  ///  การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่  21

ผู้เขียน      ///  สุคนธ์   สินธพานนท์

สำนักพิมพ์   ///       ห้างหุ้นส่วนจำกัด  9119  เทคนิคพริ้นติ้ง

ราคา     250  บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

15.ชื่อหนังสือ  ///  Ofife  2007

สำหรับครูมืออาชีพ

ผู้เขียน      ///  วรเชษฐ์   สุวรรณิก  และ  กษิติ  พันธุ์ถนอม

สำนักพิมพ์   ///       วรรณิก

ราคา  149    บาท

ค่าส่ง   30   บาท    

 

16.ชื่อหนังสือ  ///  เทคนิคการใช้  Microsofe  Excel

สำหรับครูมืออาชีพ

ผู้เขียน      ///  เขมณัฎฐ์   มิ่งศิริธรรม

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา  110    บาท

ค่าส่ง   40   บาท    

 

17.ชื่อหนังสือ  ///  การวัดด้านจิตพิสัย

ผู้เขียน      /// รองศาสตราจารย์ล้วน   สายยศและ

รองศาสตราจารย์อังคณา   สายยศ

สำนักพิมพ์   ///       สุวีริยาสาส์น

ราคา   300    บาท

ค่าส่ง    50  บาท    

 

 

18.ชื่อหนังสือ  ///  ทฤษฎีและเทคนิค

การปรับพฤติกรรม พิมพ์ครั้งที่  8

ผู้เขียน      ///  สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา   270    บาท

ค่าส่ง   50   บาท    

 

 

19.ชื่อหนังสือ  ///  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้เขียน      ///   พิชิต   ฤทธิ์เจริญ

สำนักพิมพ์   ///       เฮ้าส์  ออฟ  เคอร์มิสท์  จำกัด

ราคา   210    บาท

ค่าส่ง     50  บาท    

 

 

20.ชื่อหนังสือ  ///  การวัดและการประเมิน

ทักษะการปฏิบัติ

ผู้เขียน      ///  กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

สำนักพิมพ์   ///       แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา     250  บาท

ค่าส่ง   50   บาท