1.ชื่อหนังสือ  ///  สรุปสอบ  ก.พ.ภาค ก  ระดับ  3

ฉบับสมบูรณ์  อัพเดตครั้งที่  1

ผู้เขียน      /// อ.ปฏิญญา  นาฬิเกร์

อ.เดชส์นรินทร์  วรรณเพ็ชรและทีมงาน

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท   ธิงค์  บียอนด์  บุ๊คส์  จำกัด

ราคา     280  บาท

ค่าส่ง   50   บาท     

 

2.ชื่อหนังสือ  ///  พิชิต  ก.พ.ภาค ก  (ระดับ  3-4)

ฉบับสอบผ่านจริง พิมพ์  1   ก.ค  2561 

ผู้เขียน      ///   อาจารย์อุดม   สุขทอง

สำนักพิมพ์   ///      

ราคา  350  บาท

ค่าส่ง   50   บาท     

 

 

3.ชื่อหนังสือ  ///  แนวข้อสอบ  ก.พ.  1-3

พิชิตข้อสอบเต็ม  100  %

ผู้เขียน      ///  สายฝน   ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์)

และ  ทีม  Think   Beyond   Genius

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท   ธิงค์  บียอนด์  บุ๊คส์  จำกัด

ราคา    330   บาท

ค่าส่ง    50   บาท     

 

4.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบภาค  ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค  ก.   ก.พ.ใช้ได้ทุกระดับ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย    

ฝ่ายวิชการ  สถาบัน  THE  BEST  CENTER

สำนักพิมพ์   ///      

บริษัท  เดอะเบสท์  เซ็นเตอร์  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด

ราคา    280   บาท

ค่าส่ง   50   บาท     

 

5.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

เนื้อหาและข้อสอบ   เล่ม  1 (ล่าสุด)

(ภาค ข  ท้องถิ่น)

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย /// 

ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการตำราทอง

สำนักพิมพ์   ///  บริษัท  ตำราทอง  จำกัด           

ราคา    250   บาท

ค่าส่ง    50    บาท     

6.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทุกตำแหน่งต้องสอบ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย     ///

ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการ  SP  ACADEMY

สำนักพิมพ์   ///       สถาบันวิชาการ  SP  ACADEMY

ราคา    230       บาท

ค่าส่ง    50    บาท     

 

7.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

ชุดเก็งข้อสอบ  เล่ม  2 (ล่าสุด)

(ภาค ข ) ท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย /// 

ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการตำราทอง

สำนักพิมพ์   ///  บริษัท  ตำราทอง  จำกัด           

ราคา    250   บาท

ค่าส่ง    50    บาท    

 

8.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือสอบเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรงตามแนว   กสถ.  ใหม่สุด

 (ภาค  ก  ท้องถิ่น)

(ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

ความรู้ความสามารถทั่วไป

วุฒิปริญญาตรี  สรุปและแนวข้อสอบ  ล่าสุด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย     ///

ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการ  SP  ACADEMY

สำนักพิมพ์   ///       สถาบันวิชาการ  SP  ACADEMY

ราคา    230       บาท

ค่าส่ง    50    บาท     

      

9.ชื่อหนังสือ  ///  ติวเข้ม  สอบเข้า  ธ.ก.ส.

พิชิตข้อสอบเต็ม  100 %

ใช้ได้กับการสอบบรจุทุกตำแหน่ง

ผู้เขียน      ///ผู้เขียน      ///  สายฝน   ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์)

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท   ธิงค์  บียอนด์  บุ๊คส์  จำกัด

ราคา    280   บาท

ค่าส่ง    50   บาท    

 

 

10.ชื่อหนังสือ  ///  เก็งข้อสอบจริง   ธ.ก.ส.

พนักงานพัฒนาธุรกิจ  4

เล่มเดียวครบทุกวิชา

ผู้เขียน      ///  คณะอาจารย์   บัณฑิตพัฒนา

สำนักพิมพ์   ///      

ราคา    180   บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

 

 

11.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือสอบ.........ฉบับเก็งข้อสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน      ///  คณะอาจารย์   บัณฑิตพัฒนา

สำนักพิมพ์   ///      

ราคา    120   บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

 

12.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ  ธกส.

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

และความละเอียดแม่นยำ

ผู้เขียน      ///ดร.สิงห์ทอง  บัวชุม

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท  เดอะเบสท์  เซ็นเตอร์  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด

ราคา  250     บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

13.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ  ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย     ///

ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการตำราทอง

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท  ตำราทอง  จำกัด

ราคา    250   บาท

ค่าส่ง   50   บาท     

 

14.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือสอบ.....ฉบับเก็งข้อสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

ผู้เขียน      ///  คณะอาจารย์   บัณฑิตพัฒนา     

ราคา    120   บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

15.ชื่อหนังสือ  ///  เก็งข้อสอบ ธ.ก.ส

วิชาความละเอียดแม่นยำ

ทุกตำแหน่งต้องสอบ

ผู้เขียน      ///  คณะอาจารย์   บัณฑิตพัฒนา     

ราคา    120   บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

16.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงาน  ก.พ.  ฉบับล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค  ข )

ผู้เขียน      ///  กลุ่มพัฒนาวิชาการ

สำนักพิมพ์   ///       -

ราคา    189   บาท

ค่าส่ง    50  บาท     

 

17.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือและข้อสอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย    

ฝ่ายวิชการ  สถาบัน  THE  BEST  CENTER

สำนักพิมพ์   ///

บริษัท  เดอะเบสท์  เซ็นเตอร์  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด

ราคา    240   บาท

ค่าส่ง     50  บาท     

 

18.ชื่อหนังสือ  ///  คู่มือเตรียมสอบ  ส.ต.ง.

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

หลักสูตรการสอบ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค

การวิเคราะห์โครงการ

การประเมินโครงการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย    

ฝ่ายวิชการ  สถาบันวิชาการตำราทอง

สำนักพิมพ์   ///       บริษัท  ตำราทอง  จำกัด

ราคา    200   บาท

ค่าส่ง   50   บาท