ลำดับที่  495. “ฮ่อมหนู  หนูไต่   ฮ่อมไหน่  ไหน่เตียว”

อ่าน (-ฮ่อม-หนู-หนู-ไต่///ฮ่อม-ไหน่-ไหน่-เตียว-)

หมายถึง...ความถนัดช่ำชอง ความชำนาญในอาชีพที่ใช้หาเลี้ยงตัวเองของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน      

อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยคิดว่าตนฉลาดที่สุด 

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ฮ่อมหนู  หนูไต่   ฮ่อมไหน่  ไหน่เตียว”  

การนำไปใช้        อย่าก้าวก่าย  ล่วงเกิน  ดูถูก ความชำนาญของผู้อื่น  หรือคิดว่าตนเองมีความถนัดทุกอย่าง

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ทางเดินหนู  หนูไต่  ทางเดินไหน่ ไหน่เดิน”

ลำดับที่  496. “ฮักเบื้องย่ำแคม”   อ่าน  (-ฮัก-เบื้อง-ย่ำ-แคม-)

หมายถึง.....ได้รับความรักความเมตตาไม่เท่ากัน ไม่มีความยุติธรรม 

 กำบ่าเก่าจึงว่า     “ฮักเบื้องย่ำแคม”          

การนำไปใช้        มีความเป็นกลาง  ให้ความรัก  ความเมตตา มีความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย อย่าลำเอียง

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “เลือกที่รักมักที่ชัง”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “รักข้างเหยียบย่ำอีกข้าง”

ลำดับที่  497. “ฮักปี้เสียดายน้อง” 

อ่าน (-ฮัก-ปี้-เสีย-ดาย-น้อง-)

หมายถึง.....ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกฝ่ายไหนดี   

กำบ่าเก่าจึงว่า       “ฮักปี้เสียดายน้อง”  

การนำไปใช้          ควรตัดสินใจให้แน่นอน  มัวสองจิตสองใจ  อาจชวดทั้งสองฝ่าย

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “รักพี่เสียดายน้อง///จับปลาสองมือ///สองจิตสองใจ”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “รักพี่เสียดายน้อง”

 

 

ลำดับที่  498. “ฮ้ายก่อนดีลูน”  อ่าน  (-ฮ้าย-ก่อน-ดี-ลูน-)

หมายถึง.... เรื่องร้ายๆในตอนเริ่มต้นอาจกลายเป็นเรื่องดีในภายหลัง   ลำบากตอนแรกตอนหลังสบาย

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ ฮ้ายก่อน ดีลูน ”

การนำไปใช้        หันหน้าสู้  อุปสรรคต่างๆด้วยความอดทน เมื่อผ่านพ้นจะได้ดี

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ฟ้าหลังฝน///ต้นร้ายปลายดี”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ร้ายก่อนดีทีหลัง” 

ลำดับที่  499. “ฮู้วันเกิด   บ่ฮู้วันต๋าย   ลางวันเป็นนาย  ลางวันเป๋นข้า”

อ่าน  (-ฮู้-วัน-เกิด///บ่อ-ฮู้-วัน-ต๋าย///ลาง-วัน-เป๋น-นาย///ลาง-วัน-เป๋น-ข้า-)

หมายถึง…..ความไม่แน่นอนของชะตาชีวิต รู้วันเกิดไม่รู้วันตาย  บางครั้งเป็นนาย คราวดวงตกเป็นขี้ข้า 

กำบ่าเก่าจึงว่า    “ฮู้วันเกิดบ่ฮู้วันต๋าย ลางวันเป็นนายลางวันเป๋นข้า”  

การนำไปใช้        อย่าดูถูกคนจน  สักวันเขาอาจร่ำรวย  ให้ทำความดี  จะหมดลมหายใจเมื่อไรก็ไม่รู้

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “รู้วันเกิด  ไม่รู้วันตาย บางครั้งเป็นนายบางคราเป็นขี้ข้า”

ลำดับที่  500. “แฮงคนอยู่ตี้น้ำลาย  แฮงควายอยู่ตี้แม่น้ำ”

อ่าน (-แฮง-คน-หยู่-ตี้-น้ำ-ลาย///แฮง-ควาย-หยู่-ตี้-แม่-น้ำ-)

หมายถึง.....การใช้วาจาที่ไพเราะเสนาะหู  จะโน้มน้าวจิตใจคนให้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ   

กำบ่าเก่าจึงว่า    “แฮงคนอยู่ตี้น้ำลาย  แฮงควายอยู่ตี้แม่น้ำ”       

การนำไปใช้      ใช้คำพูดจูงใจให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครบังคับให้ทำ    เขาจะทำงานด้วยความเต็มใจ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “แรงคนอยู่ที่น้ำลาย  แรงควายอยู่ที่ลำน้ำ”  (น้ำลายหมายถึงคำพูด  ส่วนควายเมื่อได้ลงไปในลำคลอง จะมีความสดชื่นมีกำลังในการทำงานมากขึ้น)