ลำดับที่  409.  “ว่าหื้อเปิ้นบ่ซวามง่อนตั๋ว”    อ่าน  (-ว่า-หื้อ-เปิ้น-บ่อ-ซวม-ง่อน-ตั๋ว-)

หมายถึง….. ชอบว่าให้คนอื่น  ไม่ดูตัวเอง   

กำบ่าเก่าจึงว่า      “ว่าหื้อเปิ้นบ่ซวามง่อนตั๋ว”  

การนำไปใช้         ให้สำรวจตัวเอง    และอย่าเป็นคนชอบนินทาผู้อื่น

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ชอบนินทาเขา  ไม่ลูบท้ายทอยตนเอง”

ลำดับที่  410. “ว่าฮ้ายก็หนี   ว่าดีก็อยู่”   อ่าน   (-ว่า-ฮ้าย-ก่อ-หนี///ว่า-ดี-ก่อ-หยู่-)

หมายถึง.... คนไม่ยอมรับความผิดของตนเอง ต้องพูดดีด้วยตลอดจะอบรมสั่งสอนไม่ได้

กำบ่าเก่าจึงว่า     “ว่าฮ้ายก็หนี  ว่าดีก็อยู่”    การนำไปใช้      ต้องยอมรับและไม่หลีกเลี่ยงไป

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง   “สั่งสอนก็หนี  พูดดีก็อยู่”

 

 

 

 

 

ลำดับที่  411. “เว้นหมาหื้อปอศอก  เว้นวอกหื้อปอวา เว้นคนปาลา   หื้อไกล๋แสนโยชน์   

เว้นคนขี้โขด    หื้อไกล๋แสนไกล๋

อ่าน  (-เว้น-หมา-หื้อ-ปอ-สอก///เว้น-วอก-หื้อ-ปอ-วา-///เว้น-คน-ปา-ลา///หื้อ-ไก๋-แสน-โยด///

เว้น-คน-ขี้-โขด///หื้อ-ไก๋-แสน-ไก๋-)

หมายถึง.....อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาล     

กำบ่าเก่าจึงว่า  “เว้นหมาหื้อปอศอก   เว้นวอกหื้อปอวา  เว้นคนปาลา  หื้อไกล๋แสนโยชน์ เว้นคนขี้โขด   หื้อไกล๋แสนไกล๋”   การนำไปใช้   อย่ายุ่งเกี่ยวกับคนชั่วทุกรูปแบบ  โดยเด็ดขาด

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง  “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “ห่างหมาหนึ่งศอก  ห่างลิงวอกหนึ่งวา  ห่างคนพาลไปให้ไกลสุดๆ”

ลำดับที่  412.  “วัดหัวแล้วลูบง่อน”อ่าน  (-วัด-หัว-แล้ว-ลูบ-ง่อน-)

หมายถึง....ดุด่าว่ากล่าวแล้วภายหลังมาทำเป็นพูดดี มาพูดปลอบใจ 

 กำบ่าเก่าจึงว่า    “วัดหัวแล้วลูบง่อน”       

การนำไปใช้       ไม่ควรใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งกาย  วาจา   มาทำดีด้วยภายหลังอาจไม่สนิทใจ

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “ตบหัวลูบหลัง///ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “เขกหัวแล้วลูบท้ายทอย”

ลำดับที่  413. “วัดบ่เข้า   พระเจ้าบ่ไหว้    คือคนกิเลสหนา”.

อ่าน  (-วัด-บ่อ-เข้า///พระ-เจ้า-บ่อ-ไหว้///คือ-คน-กิ-เหลด-หนา-)

หมายถึง…..คนไม่มีศีลธรรม จิตใจใฝ่ไปในทางชั่วจนไม่มีเวลาทำความดี

กำบ่าเก่าจึงว่า     “วัดบ่เข้า  พระเจ้าบ่ไหว้  คือคนกิเลสหนา”

การนำไปใช้        ควรทำตัวให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม   การปฏิบัติที่ดีงามของสังคม

เทียบสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย ไทยกลาง   “”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-คำไทยกลาง  “วัดไม่กรายใกล้  พุทธรูปไม่กราบ   คือคนบาปหนา