ความสุภาพ

 

         คุณธรรม           ประจ๋ำชีวิต

ฝากเป๋นข้อคิด             สะกิดหัวใจ๋

ความสุภาพนี้               แม้นมีกับไผ

ผู้คนทั่วไป                  จะฮักชอบสู้

ทั้งกิริยา                     วาจ๋ากำอู้

น่าฟังน่าดู                   ยิ่งนัก

       อ่อนน้อมถ่อมต๋น    เป๋นคนน่าฮัก

ฮู้จักโอบอ้อม               อารี

ใบหน้ายิ้มแย้ม             แต่งแต้มราศี

มองโลกแง่ดี               บ่มีบูดบึ้ง

อู้ม่วนจ๋าหวาน             ไขขานจวนอึ้ง

บ่มีกูมึง                      หยาบจ๊า

       บ่อู้เสียงดัง          ตึงตังต่อต๊า

ยกมือจี๊หน้า                คนใด

ปะพี่ปะน้อง                ตอบถ้องปราศรัย

ฮู้ขออภัย                   แม้ผิดนิดหน้อย

บ่ได้ถือสา                 ไผเด่นไผด้อย

บ่ทำสูงลอย               เบ่งทับ

      อู้มีหางเสียง        เจ้าเจ้าผมครับ

นับถือลุงป้า               น้าอา

ก๋ายหน้าเปิ้นนั้น          ก้มตั๋วย่อขา

จะไปก็ลา                 จะมาก็ไหว้

บ่ชอบใจ๋ไผ               ก็บ่ควรได้

แสดงออกไป             ต๋ามคิด

       เก็บความขุ่นใจ๋    เอาไว้มิดชิด

แม้จิตขุ่นข้อง             เปียงใด

น้ำตางนอกนั้น            หื้อหันเย็นใส

แม้ว่าตางใน               มันจะขุ่นข้น

ระงับอารมณ์              คือปฐมต้น

ของสุภาพชน             คนฮู้

       ฮับของจากไผ     บ่ได้มูบมู้

ฮู้จักกล่าวอู้                ขอบคุณ

จะหน้อยจะนัก             หากเปิ้นเกื้อหนุน

จ่วยเหลือเจือจุน           ขอบคุณไว้หั้น

ขอโทษ, ขอบคุณ         ลงทุนเท่าอั้น

จะบ่มีวัน                     ต่ำก๊อย

      แต่งเนื้อแต่งตั๋ว      หื้อมันเรียบร้อย

ปกปิดปมด้อย              ของเฮา

แต่งอย่างเปิ้นแต๊          แต่อย่าลอกเขา

หื้อดัดแปลงเอา            เข้ากับตั๋วได้

แต่งหื้อมันงาม             ยามหันไกล๋ใกล้

เหมาะสมกับวัย             ฐานะ

     แต่งหื้อถูกต๋าม         เวลา ก๋าละ

สถานที่หั้น                   ไปตวย

แต่งอย่างเรียบร้อย        ผ่อกอยแล้วสวย

อย่าแต่งอวดรวย           ตวยเขาเท่าอั้น

ประเภทเอวลอย             สายเดี่ยวเตี่ยวสั้น

โชว์ถัน โชว์สะดือ           อย่าเยียะ

        ของที่สงวน           บ่ควรออกเปี๊ยะ

หื้อเปิ้นหันได้                 นอนาย

ประเภทแต่งโป๊               อวดโชว์ร่างก๋าย

เป๋นสิ่งน่าอาย                อย่าไปเฮียนเจ้า

แต่งแบบไทยไทย          ไปต๋ามแบบเบ้า

วัฒนธรรมเฮา                 น่าฮัก

     เครื่องแบบนักเรียน     สำคัญยิ่งนัก

ก่อนจักออกบ้าน             คราใด

ตรวจหื้อเรียบร้อย           ผ้าบางโปร่งใส

ต้องใส่ซับใน                  จ๋ำไว้แม่นมั่น

กางเกง  กระโปรง            ก็อย่าตัดสั้น

หรือมันมีฮอย                  ทบพับ

        รีดหื้อเรียบงาม        ลบต๋ามฮอยยับ

จับจีบเป๋นเส้น                 แนวตรง

ผมยาวรวบไว้                  เผยคอระหง

บ่ควรไว้ทรง                    ปะหลังย้อยหน้า

เขียนคิ้ว เขียนต๋า              ทาปากแดงจ้า

บ่สมควรนา                      อย่างนั้น

        อยู่กับเพื่อนฝูง         หรือครูในจั๊น

หื้อเปิ้นเชื่อมั่น                  ศรัทธา

ทั้งความประพฤติ              กำอู้กำจ๋า

ตังกิริยาวินัย                     เป๋นต้น

เดินอยู่แถวหลัง                 อย่าได้ ย่ำส้น

คนที่เดินนำ                      หน้านั้น

         สุภาพอ่อนโยน         ต่อคนทุกจั๊น

ไผหันก็ต้อง                      ชื่นชม

นึกนิยม                           บ่นักก็หน้อย

ลวดจบค่าวจ๊อย  ก่อนแลนายเฮย….û

 

สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์  

 ต.งิ้ว     อ.เทิง     จ.เชียงราย   

โทร. 053-669469   , 086-1896079