ความสะอาด

 

      คุณธรรม             ประจ๋ำชีวิต   

ฝากเป๋นข้อคิด            สะกิดเตื๋อนใจ๋

ความสะอาดนี้             แม้นมีที่ไหน

ความอนามัย              ย่อมมีที่หั้น

สะอาดร่างก๋าย           สบายแม่นมั่น

จะบ่ กาย,คัน             ยุบยับ

       สะอาดจิตใจ๋       ไร้โลภ หลงทับ

หลับเป๋นสุขได้           ตึงวัน

นี้คือเคล็ดลับ             สร้างความสุขสันต์

ที่แสนสำคัญ              สำหรับทุกผู้

คนสะอาดหนอ            ไผก็ชอบสู้

บ่ว่าศัตรู                     และมิตร

        สบายกับตั๋ว         และคนใกล้ชิด

ยามบิดบ่ายหน้า           มาตอ

ถึงหัวจะล้าน                ถึงฟันจะหลอ

หากสะอาดปอ             ไผบ่เบือนหน้า

น้ำหอมใดใด               มีในโลกหล้า

ที่ซื้อหามา                   ลูบไล้         

      หรือว่ากลิ่นหอม     ของมวลดอกไม้           

ที่สกัดได้                    นำมา

บางคนอาจแพ้              เจ็บหัวมัวต๋า

สู้กลิ่นก๋ายา                 สะอาดบ่ได้

กลิ่นสะอาดหนา           ไผมาอยู่ใกล้

บ่เป๋นพิษภัย                ผื่นจ๊ำ

       ตื่นเจ๊าขึ้นมา         เฮาต้องอาบน้ำ

ชำระฮ้อนอ้ำ                เหงื่อไคล

ฟันทุกซี่นั้น                 สะอาดขาวใส

แปรงทุกครั้งไป            หลังจากกิ๋นข้าว

ดูแลรักษา                  เสื้อผ้าผมเผ้า

ทั้งหนวดและเครา         อย่าละ

       ทุกส่วนร่างก๋าย     อวัยวะ

ต้องสะอาดเกลี้ยง          นวลใย

ก๋ายสะอาดนั้น              สร้างความมั่นใจ๋

พบปะคนใด                 บ่ได้หวั่นหย้าน

นอกจากร่างก๋าย           ภายในเฮือนบ้าน

และที่ทำงาน                เฮานั้น

          จะต้องเช็ดถู       ดูแลทุกจั๊น

อย่าละไว้หั้น                 รุงรัง

ห้องนอนห้องน้ำ            ตังหน้าและหลัง

อย่าปล่อยผุพัง             ใจ๊หยังบ่ได้

ต๋ามขื่อต๋ามแป๋              ดูแลชิดใกล้

หมั่นปัดกวาดใย            ก๋ำปุ๊ง

         แป้นปื๊นแป้นฝา    อย่าปล่อยฝุ่นฟุ้ง

จะเกิดเรื่องยุ่ง               ตวยมา

เฮือนหากฮก               ผ่อบ่งามต๋า

แถมนำโรคา                 มาสู่แถมเจ้า

ภายในโรงเรียน             ก็เหมือนเฮือนเหย้า

ของนักเรียนเฮา             แน่ไซร้

        จ่วยกั๋นฮักษา       ความสะอาดไว้

อย่าปล่อยหื้อได้           รุงรัง

ประตู๋ห้องน้ำ                ต๋ามฝาผนัง

อย่าเอาหยังไป              ขูดขีดเขียนเล่น

บ่ว่าจะเป๋น                   ลายอาร์ต ลายเส้น

หรือกำพิเรน                 ลามก

       ผ้าอนามัย            ใจ๊แล้วห่อป๊ก

ใส่ถังปิดหื้อ                 มันดี

อย่าคว่างเฮี่ยเพ้อ          หันแล้วบัดสี

เฮาควรจะมี                 สำนึกถูกต้อง

จ่วยกั๋นดูแล                 โรงเรียนทุกห้อง

อาคารบ้านจอง             พร่ำพร้อม

         จ่วยกั๋นฮักษา      สภาพแวดล้อม

ตางซื่อตางอ้อม            หื้องาม

จบบทความลงเพียงเท่าอี้

แค่นี้สู่กั๋นฟังก่อนแลนายเฮย…..û

 

                                                   

 

 

แต่งโดย  คุณสาคร  พรมไชยา    บ้านสักสันติราษฎร์  ต.งิ้ว         อ.เทิงจ.เชียงราย