ความมีน้ำใจ๋

 

        คุณธรรม          ประจ๋ำชีวิต

ฝากเป๋นข้อคิด           ฝึกติดนิสัย

ข้อที่แปดนี้               ความมีน้ำใจ๋

จ่วยเหลือกั๋นไป         บ่ได้ว่าจ้าง

ก๋ารมีน้ำใจ๋                ต่อคนรอบข้าง

ปูพื้นฐานทาง             ความฮัก

        ทุกทุกสังคม      นิยมใฝ่มัก

ฮักคนใจ๋กว้าง             ใจ๋ดี

หันเปิ้นเดือดร้อน         บ่ได้หน่ายหนี

จ่วยเหลือทันที           เท่าที่จ่วยได้

ยามเปิ้นมีก๋าร             บ้านเหนือบ้านใต้

ก็เอาแฮงไป              จ่วยยะ

       หันเปิ้นขัดสน      ก็บ่ทิ้งละ

เสียสละด้าน               เงินทอง

จ่วยคนยากไร้             หื้อคลายหม่นหมอง

เป๋นทุนสำรอง             เลี้ยงชีพไปหน้า

หันคนตุ๊กข์จ๋น             ขัดสนเสื้อผ้า

ปกปิดก๋ายา                ห่มเนื้อ

       มีความสงสาร      แบ่งปั๋นเอื้อเฟื้อ

ตังผ้าและเสื้อ              ส่งไป

โรงเรียนบ้านวัด            ติดขัดตรงไหน

ก็อาสาไป                   จ่วยเหลือเตื่อมตุ้ม

งานของส่วนรวม            ร่วมกั๋นโอบอุ้ม

พร้อมกับหมู่จุม             พี่น้อง

        ก๋ารหนักก๋ารเบา     เขามาขอร้อง

ก็บ่ขัดข้อง                    สักอัน

จ่วยออกหัวคิด               ฮ่วมมือสร้างสรรค์

หื้อความสำคัญ              ต่อชาติเมืองบ้าน

อาสาจ่วยเหลือ              ในทุกทุกด้าน

เรื่องก๋ารเรื่องงาน           สั๊บป๊ะ

       หรือหากวันไหน       เฮาไปธุระ

ปะใส่คนเฒ่า                  ชรา

เปิ้นย่างส๊วกเต๊า              เจ็บเข่าแข้งขา

บ่มีคนมา                       ดูแลชิดใกล้

ควรเข้าจ่วยเหลือ             เท่าที่จ่วยได้

 อย่างประคองไป            นั่งพัก

         ปาข้ามถนน          ตวยดียิ่งนัก

พิทักษ์เปิ้นหื้อ                ปลอดภัย

เปิ้นจะซาบซึ้ง                ความมีน้ำใจ๋

เล่าขานกั๋นไป                 ปะไผก็อู้

คนมีน้ำใจ๋                     ไผก็ชอบสู้

ยกย่องเชิดชู                   ยอมฮับ

      ก๋ารมีน้ำใจ๋               ใจ่แค่ใจ๊ทรัพย์

สำหรับสรรค์สร้าง             ชุมชน

หันแก้วแตกเพ้อ               เฮี่ยกล๋างถนน

กลั๋วบาดตี๋นคน                 ยามไปย่ำเข้า

ก็กวาดเก็บฮอม                ใส่ถังเหียเจ้า

กั๋นลูกหลานเฮา                ไปเต๊าะ

         ก็เป๋นน้ำใจ๋              จากเฮาเฉพาะ

ปัดเคราะห์ออกหื้อ             คนเตียว

ถึงไผบ่ฮู้                         สังคมบ่เหลียว

เฮาหันคนเดียว                  ก็เป๋นสุขได้

คนฮู้จักกั๋น                       เจ็บเป๋นป่วยไข้

ก็ไปเยี่ยมไจ                     ถามตั๊ก

       ถามเจ็บตั๊ดใด             เป๋นหน้อยเป๋นนัก

มักอวยพรหื้อ                    หายไว

ปลอบหื้อเขานั้น                 มีก๋ำลังใจ๋

ต่อสู้โรคภัย                      ด้วยใจ๋หาญกล้า

อย่างหมู่นักเรียน                มาเฮียนพร้อมหน้า

หวังได้วิชา                       ความฮู้

        พ่องก็หัวไว              เข้าใจ๋กระทู้

ที่ครูเปิ้นอู้                        แนะนำ

พ่องก็หัวทึบ                     ฟังแล้วบ่จ๋ำ

พอครูหื้อทำ                     ก็ทำบ่ได้

ก็เปิ่งน้ำใจ๋                        จากเพื่อนนั่งใกล้

ที่เปิ้นหัวไว                       เหล่านี้

       จ่วยอธิบาย                ไขขานกล่าวจี๊

ว่าเป๋นอย่างอี้                     นะเธอ

ได้เพื่อนอย่างนี้                  ตึงดีเสมอ

ไผก็ใคร่เจอ                      ใคร่คบใคร่อู้

ควรมีน้ำใจ๋                         ต่อเพื่อนทุกผู้

ตึงเพื่อนตึงครู                    ก็ฮัก

       ค่าวล้านนาฮ่ำมา          ก็นัก

ก็พักเท่าอี้                         วางลง

ขอท่านจงโชคดีเต๊อะเจ้า       เท่านี้สู่กั๋นฟังก่อนแลนายเฮย…

 

สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์

 ต.งิ้ว      อ.เทิง    จ.เชียงราย   

โทร. 053-669469   , 086-1896079