Print
Category: ค่าว
Hits: 314

 

 

 

              ความมีวินัย

        คุณธรรม           ประจ๋ำชีวิต

ฝากเป๋นข้อคิด            เตือนจิตเตือนใจ๋

อย่าได้ละเว้น             ฝึกเป๋นนิสัย

คือเรื่องวินัย               ระเบียบหนอเจ้า

บ่ว่าจะเป๋น                 คนหนุ่มคนเฒ่า

ต้องฝึกตั๋วเฮา             เข้าไว้

         กฎกติกา          ร่างออกมาใจ๊

ก็เพื่อจะได้                 ดูงาม

หากเฮาประพฤติ           ปฏิบัติต๋าม

ย่อมจะเกิดความ           เรียบร้อยทุกด้าน

กฎของโรงเรียน            สังคมหมู่บ้าน

ในที่ทำงาน                  ในวัด

          เฮาต้องฮักษา     วินัยเคร่งครัด

ปฏิบัติถูกต้อง               ต๋ามราย

หากปล่อยเลย              ละอาจจะเสียหาย

เกิดเหตุวุ่นวาย              สับสนป่นปี้

อย่างมาโรงเรียน            แวะหั้นแวะหนี้

กว่าจะถึงที                  สุดซ้อย

         แถมยังแต่งก๋าย   ก็บ่เรียบร้อย

ใส่ตุ้มหูห้อย                 พราวแพรว

เพลงชาติบ่ร้อง             เวลาเข้าแถว

ชอบเอิ้นชอบแซว          เวลาครูอู้

ครูว่าครูเตือน               ก็ซ้ำบ่สู้

แถมเล่าขวัญครู             สั๊พป๊ะ

         ว่าครูลำเอียง       ขี้จ่มพ่องละ

ว่าครูเป๋นบ้า                 สั่งงาน

พักเที่ยงแย่งยื้อ            กั๋นซื้ออาหาร

กระโดดทะยาน             ไปอยู่แถวหน้า

ทั้งทั้งที่ตั๋ว                   มาลูนมาหล้า

แซงหมู่ที่มา                 ก่อนนั้น

       เวลาที่ครูยืน         สอนหน้าจั๊น

ก็ชอบอู้ขั้น                   อู้แซว

พ่องก็จอดรถ                อย่างบ่เป๋นแถว

ต๋ามระเบียบแนว            ที่วางไว้หื้อ

 ผ่อบ่งามต๋า                 แขกมาแอ่วหยื้อ

เปิ้นก็จะลือ                   เล่าฮ้าย

           ขับรถขับรา        แซงขวาแซงซ้าย

บ่สนใจ๋ป้าย                   ห้ามเตือน

ขับขี่ลดเลี้ยว                 ฉวัดเฉวียน

แหกกฎบิดเบือน            อวดเก่งอวดกล้า

ก่ออันตราย                   แก่คนทั่วหน้า

หากพลาดขึ้นมา             แหลกยับ

        บ่เจ็บก็ต๋าย           เสียหายเกิ๋นนับ

เสียทรัพย์เสียด้าน           เวลา

อาจต้องติดคุก               เพราะถูกข้อหา

ประมาทได้นา                 จักปาหม่นไหม้

เหตุร้ายตังหลาย             จักลดลงได้

หากมีวินัย                      พร้อมพรัก

          ก๋ารอยู่ร่วมกั๋น        กับคนหมู่นัก

อย่ามักง่ายต้อง                ระวัง

ขยะ ขี้เฮอะ                      ต้องทิ้งลงถัง

อย่าคว่างรุงรัง                  ต๋ามสนามหญ้า

นอกจากบ่งาม                  ยังทำขายหน้า

กลิ่นเหม็นตวยมา              น่าจ๊ะ

        ก่อหื้อเกิดเป๋น           มลภาวะ

ต่อสิ่งรอบข้าง                   ตวยไป

ขอหื้อเลิกละ                     อุปนิสัย

ที่จะเป๋นภัย                       ต่อไปตางหน้า

อย่ามาเรียนสาย                 เมื่องายเมื่อหล้า

แต่ควรจะมา                      เจ๊าเจ๊า

           จะเข้าห้องเรียน       ต้องถอดรองเท้า

ตรงที่ตางเข้า                     หั้นนา

วางหื้อเรียบร้อย                  ผ่อก็งามต๋า

ยามหายขึ้นมา                    ก็จะฮู้เจ้า

บ่เป๋นปัญหา                       เวลาออกเข้า

สะดวกกับเฮา                     แต๊ตั๊ก

      เรื่องวินัย                    ว่าไปก็นัก

ขอพักเท่าอี้เอวัง     เมื่อได้ฟังเก็บไปคิดหน้อย

จบค่าวจ๊อยก่อนแล นายเฮย….

 

                                                                                                 

สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์

 ต.งิ้ว     อ.เทิง  จ.เชียงราย    โทร. 053-669469   , 086-1896079