ความซื่อสัตย์

 

           คุณธรรม            ประจำชีวิต                            

ฝากไว้หื้อคิด               เป๋นข้อที่สาม

หนึ่งขยันแล้ว               สองประหยัดต๋าม 

สามต้องมีความ            ซื่อสัตย์ตวยเจ้า

ฝึกเป๋นนิสัย                 หนุ่มไปถึงเฒ่า      

ปฏิบัติเอา                   อย่าละ

         มันเป๋นคาถา       ปรัชญาธรรมะ      

ที่จะปาหื้อ                  รุ่งเรือง

พ่อค้าแม่ค้า                 เจ้าท่านายเหมือง 

พวกนักก๋ารเมือง            นักข่าวนักอู้

ข้าราชก๋าร                    หน่วยงานทุกผู้      

นักเรียนและครู              พร้อมพรัก

       ซื่อสัตย์ต่อกั๋น        หื้อมันนักนัก                          

โลกจักบ่ได้                  วุ่นวาย

ขี้โกงขี้ลัก                    จักปาฉิบหาย                       

ตั๋วบ่อนทำลาย              ร้ายแรงเสี้ยงถ้าน

เหมือนปลวกชอนไช     เจาะไม้กิ๋นบ้าน     

จ๋นตั๋วอาคาร                  พัวะพั้ง

      เฮาควรจ่วยกั๋น         ต่อต้านยับยั้ง                        

ยังนิสัยด้าน                   บ่ดี

อย่าได้ประพฤติ             หื้อมันเสื่อมศรี      

จักเป๋นราคี                    ติดตั๋วไปหน้า

หลอกลวงเอาเงิน           ลุงอาน้าป้า                           

พ่อแม่ ยาย ตา              พี่น้อง

        อยู่ในโรงเรียน       ลักของเพื่อนพ้อง 

จ๋นผู้เกี่ยวข้อง                ระอา

ขโมยรองเท้า                 สมุดปากก๋า                          

ลักของเปิ้นมา                เป๋นของตั๋วเจ้า

ลักเงินแม่มา                   ซื้อยาซื้อเหล้า       

กิ๋นจ๋นปอเมา                  เละเทะ

        โดดงานโดดเฮียน   ไปแอ่วอะเละ                        

อยู่ต๋ามร้านเหล้า             ร้านเกมส์

มาโรงเรียนแต๊                แต่เฮียนบ่เต๋ม                       

แอ่วอู้แทะเล็ม                 เพื่อนสาวในห้อง

หันคนใดงาม                  ติดต๋ามจดจ้อง      

เจาะแป๋งถ้ำมอง               ห้องน้ำ

     มาโรงเรียนขวาย         จุ๊ร่ายดีล้ำ                              

ซ้ำลอกก๋ารบ้าน               เพื่อนมา

บางครั้งเอาชอล์ก             ขีดเขียนต๋ามฝา    

ใส่ร้ายนินทา                    ว่าครูจู้จี้

ถ้าหากไผมี                      นิสัยอย่างอี้                           

ก็สมควรดี                       เลิกละ

       กลับตั๋วกลับใจ๋           เสียใหม่เถิดนะ      

โลกจะยังหื้อ                    อภัย

หากยังประพฤติ                ยึดเป๋นนิสัย                           

ย่อมจะเป๋นภัย                  กับเมืองกับบ้าน

ไปอยู่ที่ไหน                     ไผก็ต่อต้าน                           

เซาะหาทำงาน                  ยากนัก

        เพราะเขาก็กลั๋ว         ตั๋วจะไปลัก                           

ยักยอกทรัพย์เสี้ยง             วอดวาย

ถูกโกงถูกลัก                     ย่อมจักเสียหาย    

อาจล้มละลาย                   ไปเลยก็ได้

คนบ่ซื่อใส                       ไผบ่หื้อใกล้                           

เพราะเป๋นพิษภัย                หันชัด

        ทุกทุกหน่วยงาน        เขาถึงเลือกคัด      

สอบประวัติด้าน                 บุคคล

เขาจะบ่ฮับ                       คนที่ฉ้อฉล            

เกยกิ๋นสินบน                    ที่หั้นที่หนี้

ตาง ค.ต.ส.                       เขาก็ไล่บี้                               

ยับคนบ่ดี                         เข้าคุก

        ถ้าหากว่าไผ              กลั๋วได้ตกตุ๊กข์      

กลั๋วถูกเล่าต้าน                  นินทา

ต้องซื่อสัตย์ไว้                  ไร้ข้อกังขา             

ซื่อต่อเวลา                      ต่อหน้าที่เจ้า

ย่อมเป๋นศักดิ์ศรี                  ไปถึงลูกเต้า                          

วงศ์ตระกูลเฮา                   พี่น้อง

       ทุกสังคม                   ก็จะแซ่ซ้อง                            

คนทำถูกต้อง                     ดีงาม

        จบบทความ    ลงเพียงเท่าอี้    บทนี้สู่กั๋นฟังก่อนแลนายเฮย….

 

 

 

               

สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์

ต.งิ้ว             อ.เทิง

จ.เชียงราย    โทร. 053-669469   , 086-1896079