ความประหยัด

 

         คุณธรรม             ประจ๋ำชีวิต                            

ฝากเป๋นข้อคิด             หื้อฮู้ทั่วกั๋น

คือความประหยัด          ต่อจากขยัน           

มีความสำคัญ               สำหรับทุกผู้

ถึงมีข้าวของ                เงินทองเต๋มตู้                        

พ่อแม่ก๊ำจู                  หาไว้

        แต่ถ้าว่าเฮา         อ่วยกิ๋นอ่วยใจ๊      

ก็ย่อมหมดได้              สักวัน

จ่างหาจ่างฮิ                ต้องจ่างจัดสรร     

รับ-จ่าย รายวัน            หื้อมันเหลือเจ้า

หากมัวหลงเพลิน         จ่ายเงินเกิ๋นเป้า    

บ่เมินแล้วเฮา              จะตุ๊กข์

        ยิ่งถ้าหลงใหล     อบายมุข                               

ความสุขจะเสี้ยง           ทันที

เสียอนาคต                 เสียหมดราศี         

แถมดีบ่ดี                   เป๋นหนี้เป๋นข้า

โลกปัจจุบัน               ปัจจัยที่ห้า             

เขาผลิตออกมา           นักล้ำ

       อย่างพวกมือถือ   แป๋งมาบ่ซ้ำ                           

จุ๊คนใจ๋ป้ำ                  เสียเงิน

รุ่นนั้นรุ่นนี้                  มีนักเหลือเกิ๋น       

มีเพลงฟังเพลิน           ถ่ายรูปก็ได้

พ่อแม่หาเงิน               เลี้ยงต๊องเลี้ยงไส้  

มอกกุ้มจ่ายไป             เป๋นมื้อ

         ลูกก็ฮบขอ         จะเอาไปซื้อ          

มือถือมาอู้                   ม่วนงัน

ซื้อมือถือแล้ว               ยังบ่แล้วกั๋น           

 ต้องเติมเงินมัน             ถึงจะได้อู้

พ่องใจ๊มือถือ               พ่องก็หยอดตู้       

โทรอู้กับแฟน               เพื่อนพ้อง

       บ่ฮู้ฮ้อนหนาว        ฝนตกฟ้าฮ้อง                        

นอนอู้ในห้อง               สบาย

กึ๊ดพ่องก่อนั้น              หยาดเหงื่อแฮงก๋าย              

ที่พ่อแม่นาย                 เขาะขูดมาหื้อ

พ่อแม่เยียะก๋าร             บ่ออกไปหยื้อ       

เปลี่ยนตี๋นเปลี่ยนมือ      จ่วยเยียะ

         ได้รถเครื่องกัน    แอ่วกั๋นเลียะเลียะ

อวดเปี๊ยะเครื่องหย้อง     แพรพรรณ

บ่มีความคิด                 จะประหยัดกั๋น

เงินเติมน้ำมัน               ก็ขอแม่เจ้า

พ่อแม่เลยเป๋น               ขี้ข้าลูกเต้า                            

หาเงินหื้อเฮา               จ่ายใจ๊    

      ไหนจะซื้อกิ๋น         ไหนจะเก็บไว้

หื้อลูกเต้าได้                ฮ่ำเฮียน

ทั้งค่าหอพัก               เครื่องมือเครื่องเขียน

 อุปกรณ์เฮียน              หนังสือเสื้อผ้า

ก็เพราะใคร่หัน             ลูกนั้นก้าวหน้า     

ได้มีวิชา                     นักนัก    

        ตั้งหน้าเยียะก๋าร   ปอบ่ได้พัก            

เบาหนักก็ต้อง              ยอมทน

อาบเหงื่อต่างน้ำ           กรำแดดกรำฝน    

ลำบากลำบน                ทนเพื่อลูกเต้า

บางครั้งเติงตอน           ใคร่อยากกิ๋นข้าว  

ยังยืนกิ๋นเอา                 แถมซ้ำ

      น้ำพริกน้ำปู๋           น้ำพริกฮ้าน้ำ         

ค่อย อดจิจ้ำ                 ลงคอ

เพื่อเก็บเงินไว้               หื้อยามลูกขอ        

กลั๋วจะบ่ปอ                   ค่าหอเดือนหน้า

ไหนจะค่าเทอม              ค่ารถ เสื้อผ้า         

ชุดนักกีฬา                     พละ

        รายจ่ายจ๋ำเป๋น        มันมีสั๊ปป๊ะ                            

ต้องประหยัดหื้อ              ดีดี

ลูกควรฮู้กึ๊ด                    ยึดต๋ามวิถี                             

อย่าไปก๋วนควี                ขอเงินไจ้ไจ้

เมื่อเฮายังหา                 เงินเองบ่ได้            

ก็บ่ดีไป                         ฟุ้งเฟ้อ

       ปอเอ็นดูขวัญ          พ่อแม่พ่องเน้อ      

จะไปจุกเหง้อ                 ดูดาย

สักวันหนึ่งนั้น                  หากพ่อแม่ต๋าย

หรือบ่สบาย                    เจ็บเป๋นป่วยไข้

จะเอาอะหยัง                  มาเลี้ยงต๊องไส้

จุ่งกึ๊ดกอยไป                  ถี่ซั้น

        ยามเมื่อเฮามี          พ่อแม่อยู่นั้น          

ควรจะอดกลั้น                 อดออม

แทนที่จะซื้อ                   มือถือ น้ำหอม      

เฮามาเก็บฮอม                ไว้กิ๋นวันหน้า

บ่ดีเห่อต๋าม                     แฟชั่นเสื้อผ้า         

ตวยพวกดารา                  นักร้อง

       มันบ่ใจ่ปา                หื้อได้อิ่มต๊อง         

มีแต่จะต้อง                     เสียเงิน

ขอจวนเจิญ                    เก็บไปกึ๊ดหน้อย    จบค่าวจ๊อยก่อนแลนายเฮย…

                                                                                                           

 

สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์

ต.งิ้ว             อ.เทิง

จ.เชียงราย    โทร. 053-669469   , 086-1896079