ความขยัน

       คุณธรรม             ประจ๋ำชีวิต                            

มีแปดชนิด                 แปดข้อตวยกั๋น

ข้อที่หนึ่งนั้น               คือความขยัน                        

เป๋นเรื่องสำคัญ            สำหรับทุกผู้

ขยันสร้างตั๋ว                ดิ้นรนต่อสู้                             

เอาทุกฮ่อมฮู               บ่ก๊าน

        งานหนักก็เอา      งานเบาบ่คร้าน     

บ่หวั่นบ่หย้าน              งานใด

มีความมานะ                และความตั้งใจ๋     

ที่จะก้าวไป                 ด้วยใจ๋คงมั่น

อุปสรรคปัญหา             เข้ามาขวางกั้น      

ก็บ่มีวัน                       ท้อแท้

      ใจ๋บ่โลเล              เยียะหยังเยียะแต๊ 

ผิดไหนก็แก้                 หื้อดี

เจอเรื่องยากตุ๊กข์           ก็บ่ถอยหนี                            

แล้วเฮาจะมี                  แต่ความก้าวหน้า

ถ้าหากนักเรียน              อยากจะเก่งกล้า  

และมีปัญญา                 อ่านคิด

       ก็ต้องขยัน             หมั่นเพียรสักนิด   

ด้วยจิตเตี่ยงมั่น              ศรัทธา

ตังศิลป์และวิทย์             ต้องหมั่นศึกษา     

เปิดอ่านตำรา                หื้อฮู้ถี่แจ้ง

ที่บ่เข้าใจ๋                     อย่าได้เสแสร้ง      

อวดตั๋วแสดง                 ว่าฮู้

       แต่หื้อหมั่นถาม      หมั่นตั้งกระทู้         

ถามครูเปิ้นหั้น               เนอนาย

เพราะครูเปิ้นพร้อม         ที่จะขยาย                              

หรืออธิบาย                  หื้อฮู้หมดเสี้ยง

เวลาครูสอน                 อย่าเป๋นนกเอี้ยง  

เลียนเสียงจอแจ            เจี๊ยวจ๊าว

      บ่ดีอู้กั๋น                เนืองนันซะซ้าว     

เหมือนพวกผีเข้า           เหล้าตือ

เวลาครูนั้น                   หื้ออ่านหนังสือ     

อย่าแป๋งต๋าปรือ             ง่วงนอนในห้อง

หมู่เปิ้นอ่านกั๋น              เสียงดังจ้องจ้อง

ตั๋วหลับเป๋นทอง            บ่ฮู้ฮ้อน

       หมู่เปิ้นตั้งใจ๋          ก็ได้ยอดม้อน                        

ต๋ามที่ครูป้อน                วิชา

แต่ตั๋วบ่ฮู้                      เลยเป๋นปัญหา     

เมื่อถึงเวลา                   ครูหื้อก๋ารบ้าน

ก็ขอลอกเขา                  เอาหน้าด้านด้าน  

บ่ใจ่ผลงาน                    ตั๋วแต๊

       ปล้นคะแนนเขา       เอามาเป๋นแป๊                       

แก้เฉพาะหน้า                 เป๋นราย

มาโรงเรียนนั้น                 ก็ซ้ำมาขวาย                         

มามือเปล่าดาย                ทำตั๋วฮ้ายด้าน

อุปกรณ์เฮียน                  ละไว้ที่บ้าน                           

โดดเรียนโดดงาน            แอ่วโละ

        หลังกิ๋นข้าวตอน     ก็บ่เช็ดโต๊ะ                            

คร้านเก็บจ๊อนถ้วย            จานชาม

ถึงสอบมาแล้ว                ก็แอ่วหยื้อถาม     

ลอกเอาเนื้อความ            ของเปิ้นทุกข้อ

ครูจับได้มา                    แป๋งหน้าหม่นส้อ   

ติดศูนย์  ติดรอ                เป๋นปุ๊ก

        กันพ่อแม่ถาม          ก็แกล้งเล่นมุข       

ว่าถูกครูแกล้ง                 แน่นอน

 ครูมันซื้อบื๊อ                   บ่จ่างสั่งสอน                         

ตะบึงตะบอน                  อย่างอี้อย่างอั้น

ที่แท้ก็ตั๋ว                       จิตใจ๋บ่มั่น                              

บ่หมั่นพากเพียร              เฮียนฮู้

        เอาเรื่องครูสอน     ไปซ่อนมูบมู้                          

ยามเมื่อครูอู้                  บ่ฟัง

มาบ่เฮียนฮู้                   จะมาเยียะหยัง     

มาเสียสตังค์                 ของพ่อแม่เจ้า

พ่อแม่ส่งเฮียน               ก็หวังลูกเต้า                          

จะกอบโกยเอา               ความฮู้

        กลับบ่เป๋นหลัก       เหมือนปักกระตู๊    

บ่ฮู้จะอู้                         อย่างใด

      กล๋อนซอใย    ฝากไว้เท่าอี้          

  เท่านี้สู่กั๋นฟังก่อนแลนายเฮย…..

 

 

 สาคร พรมไชยา   บ้านสักสันติราษฎร์

ต.งิ้ว             อ.เทิง

จ.เชียงราย    โทร. 053-669469   , 086-1896079