Print
Category: Uncategorised
Hits: 958

38.พืชไมตรี

           พอฝนโชยบ่อยครั้งติดๆกัน   พื้นดินก็ฉ่ำชุ่มด้วยน้ำฝน   บรรดาพืชและต้นไม้ต่างๆที่อับเฉาและเหี่ยวแห้งมาแต่เมื่อแล้ง    ก็กลับฟื้นงอกงามขึ้นใหม่  ต่างแทงหน่อแตกใบสีสดเขียวสลอนไปหมด น่าดู  น่าชม    พืชงอกเพราะน้ำ    พืชงามเพราะฝน   ถ้าขาดน้ำไร้ฝนเสียแล้วก็ยากที่จะงอกและงามขึ้นด้วย

          พืชอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งต้องอาศัยน้ำอีกเหมือนกัน แต่เป็น “ น้ำใจ”     ไม่ใช่น้ำฝน  “ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรย” ดังนี้เป็นต้น

           การปลูกไมตรีได้แก่    คิดหวังดี มุ่งดี   ปรารถนาดี   เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยเว้นจากการเบียดเบียนมุ่งร้ายเขา

           ผู้มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตา  มากไปด้วยไมตรี ย่อมสร้างแต่มิตรไว้รอบตัว หรือปลูกมิตรไว้ทุกทิศทุกสถาน   จึงมีแต่ผู้รักใคร่นับถือโดยทั่วไป    ไม่มีศัตรูมุ่งชิงชัง และจะมีแต่ความเย็นใจเนืองนิตย์ อันเกิดจากพืชไมตรีที่ตนปลูกไว้อย่างงอกงามแล้วให้ผลนั่นเอง

อตฺถมฺหิ     ชาตมฺหิ  สุขา  สหายา  เมื่อความต้องการเกิดขึ้น  สหายเป็นผู้นำสุขให้ ( มูลนิธิ  ก.ศ.ม.)