10.วินัย

                คือ  การฝึก กาย  วาจา  ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี  เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นไปโดยความเรียบร้อยเสมอกัน เพราะสังคมมนุษย์จะต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องควบคุม  หากขาดสิ่งควบคุมคือด้ายร้อยเสียแล้วดอกไม้ก็จะกระจายไม่เป็นระเบียบงดงาม  เพราะฉะนั้นวินัยจึงมีความสำคัญสร้างความเป็นระเบียบให้แก่สังคมมนุษย์

                   การไม่มีวิจัยมักจะทำอะไรตามใจและไม่เหมาะแก่กาลเทศะในที่สุดในตนเอง หมายถึง  ข้อควรปฏิบัติสำหรับแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันจะนำไปสู่ความมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป วินัยในตนเองที่พลเมืองไทยพึงมีดังนี้

                      1.ความซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

                     2.ความขยันหมั่นเพียร  คือ มีความขยันอดทน  ทำงานในทางที่ดีที่ชอบ  สร้างฐานะของตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและครอบครัว

                  3.มีการประหยัด   ในปัจจุบันเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมของประเทศเปลี่ยนแปลง  ของแพง รายได้น้อยสิ่งของที่จำเป็นแก่การครองชีพขาดแคลนและแพงขึ้น  เช่น น้ำมัน  ไฟฟ้า  อาหาร  ทุกคนต้องประหยัดลดการใช้จ่ายลง

                    4.การรักษาเวลา  ต้องฝึกหัดเป็นคนตรงต่อเวลา  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน  การทำงาน หรือ นัดหมายทำงานให้ทันเวลาเป็นไปตามกำหนด   รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                     5.รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของคนอื่น  ไม่ก้าวก่ายในเรื่องคนอื่น  รักษาประโยชน์ของส่วนร่วม  และของชาติให้มากที่สุด

                    6.รักการเรียนรู้  จะต้องติดตามความหน้าในวิทยาการ  ความเปลี่ยนแปลงของโลก  ของประเทศชาติ และข่าวสารต่างๆ  ให้เป็นคนที่มีการศึกษาดีทันสมัย ทันสมัยทันเหตุการณ์   และทันคนอยู่เสมอ

               7.การยึดมั่นวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องสืบต่ออายุของชาติเพราะชาวไทยมีวัฒนธรรมไทย ของตนเองจึงดำรงความเป็นไทยอยู่ได้  ถ้าไม่มีวัฒนธรรมไทย อาจจะถูกชาติอื่นกลืนชาติไป และสูญชาติไปในที่สุด

            การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนควบคุมตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผลและเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเอง  จัดตารางเวลาไว้สำหรับศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกเวลา  ไม่เฉพาะแต่วิชาที่ตนชอบแต่เพียงอย่างเดียว เตรียมตัวอ่านบทเรียนมาค่อยถึงเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนทุกครั้งภายหลังจากการเรียน เข้าตรงตามเวลา ไม่ลอกคำตอบเพื่อน และไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคำตอบในเวลาสอบ  เตรียมเครื่องใช้ในการเรียนไว้ให้ครบและพร้อมที่จะใช้ตลอดเวลา

            วินัยมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องสร้างความเป็นระเบียบของมนุษย์และทำให้มนุษย์ก็ไม่เป็นเครื่องควบคุม  ต่างคนต่างก็ประพฤติสิ่งต่างๆ ตามใจชอบ  ได้รับความเดือดร้อนเหมือน ควายตาบอดถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่าไม่มีใครควบคุม ก็จะเดินกระเซอะกระเซิงไปตามยะถากรรมได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน ดังนั้น ความทุกข์ ความเดือดร้อน ดังนั้นความมีระเบียบวินัยจึงมีประโยชน์และความสำคัญมาก

           -ครูแนะนำทางในการมีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองเป็นแนวทาง

           การมีระเบียบวินัยในที่อยู่อาศัย หมายถึง การที่นักเรียนควบคุมตนเอง ประพฤติตนอย่างมีระเบียบแบบแผนและสม่ำเสมอ ในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบวินัยของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในโรงเรียนและสาธารณะสถานจัดตกต่างมารอยู่อาศัยให้น่าอยู่ ไม่รับประทานในห้องนอน ห้องเรียน ห้องประชุมแบ่งเนื้อที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนที่จะกิจกรรมต่างๆ  ไม่คุยหัวเราะ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  หรือเปิดทีวี  วิทยุ เสียงดังรบกวนผู้อื่น

             วินัยสังคม  หมายถึงวินัยที่พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อย ราบรื่นและผาสุกได้แก่

           1.การเคารพกฎหมาย  บ้านเมืองจะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้ พลเมืองจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง เช่น  เรื่องการจราจร การรักษาความสะอาด การป้องกันทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการรักษาความลับของทางราชการ เป็นต้น

           2.การรักษาสาธารณสมบัติ บ้านเมืองจะเจริญได้จะต้องมีความเป็นระเบียบความสะอาด การรักษาสาธารณะสมบัติของชาติของชาติ ธำรงไว้เป็นอย่างดีตามสภาพของบ้านเมืองย่อมแสดงถึงอุปนิสัยของเมือง

           3.ความสามัคคี ประชาชนจะต้องมีความสามัคคีกัน  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมือง ท้องถิ่น  ชุมชน ตำบลหรือหมู่บ้าน  ไม่ต้องรอรัฐบาลช่วยทำให้รวมทั้งร่วมมือช่วยป้องกันปราบปรามหรือแจ้งเจ้าที่

          การมีระเบียบวินัยในสังคม  หมายถึงการที่นักเรียนประพฤติอย่างมีระเบียบแบบแผน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เคารพเชื่อฟังกฎหมาย ข้อบังคับของสังคม ผู้จักใช้สิทธิ์และหน้าที่  และเว้นการใช้อภิสิทธิ์  รับบริการและให้บริการตามลำดับก่อนหลังสนับสนุนและส่งเสริมประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย  มีมารยาทในการใช้ถนน  การขับขี่ยานพาหนะโดยปฏิบัติตามกฎจราจร  แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อรู้เห็นการกระทำที่ผิดระเบียบวินัยและกฎหมาย

            -        ครูแนะนำทางการมีระเบียบวินัยในสังคม ตามแบบประเมินตนเองที่แจกให้