9.ความกตัญญูต่อสังคมประเทศชาติ

         1.เพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนจึงมีสิทธิ์เสรีภาพและความเป็นอยู่อย่างอิสระพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชานจึงมีสิทธิ์เสรีภาพและความเป็นอยู่อย่างวุ่นวายเหมือนบางประเทศ และหากเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาได้โดยเร็ว

        2.สังคมไทยปัจจุบันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างมากมายแต่การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ยังไม่ทั่วถึงคนรวยยังรวยอยู่ คนจนก็ยังจนอยู่มาก ผู้ที่รู้จักวางแผนชีวิต ผู้ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องเป็นผู้ประหยัดตั้งแต่วันนี้ เพราะการประหยัดเป็นการสร้างอนาคต สร้างฐานะแต่ขณะเดียวกันต้องเห็นผู้ด้อยกว่าและผู้ที่ยากจนกว่าเรา ดั้งนั้น เมื่อเรามีโอกาสจึงควรแสดงความเมตตาช่วยเหลือเจือจุนบ้าง

         3.เมื่อประชาชนมีจิตใจเป็นธรรม รักษาความยุติธรรม ไม่ทุจริตคดโกง คอรัปชั่น หรือเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ประเทศชาติจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปอย่างถูกต้องทั้งความเจริญทางด้านวัตถุ และความเจริญทางด้านจิตใจ

        4.ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ คอยสอดส่องดูแลผู้ก่อความไม่สงบต่อสังคม ชุมชน เพื่อจะทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขปัญหาการโจรกรรม ผู้ร้าย การขโมย ปล้นจี้ต่างๆ ก็จะลดลง

                    “การป้องกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ” หมายถึง

 • การรู้สึกและภูมิใจในความเป็นคนไทย ตระหนักในคุณค่าอันสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคลและสาธารณูปโภคของชาติ
 • การรักษาสมดุลการค้ากับต่างประเทศ
 • การใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาชาติไทยด้วยความรัก ความจริงใจ ความศรัทธา
 • นิยมใช้สิ่งของที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยและช่วยเผยแพร่
 • ช่วยกันเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาชาติ

                      “การดำรงความเป็นไทย” หมายถึง

 • การรู้สำนึก และภูมิใจในความเป็นไทย
 • การตระหนักในคุณค่าของภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของชาติ
 • การเข้าใจและอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์ที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการ
 • ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
 • เผยแพร่การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ชองชุมชน และสังคม เป็นประจำ
 • ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

                  “การรักษาเกียรติภูมิ ของชาติ” หมายถึง

 • การรู้สึกและภูมิใจความเป็นคนไทย
 • การตระหนักในคุณค่าอันสำคัญของความเป็นเอกราชของชาติ
 • การรักษาและหวงแหนแผ่นดินไทยโดยการยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาชาติ เสียสละความสุขส่วนตัว เมื่อชาติต้องการ ความสามัคคี และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
 • การสร้างความมั่นคงของชาติ และการแก้ไขความเสียหายที่จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติ

 

                      “การดำรงสถาบันศาสนา” หมายถึง

 • การรู้สำนึก ภูมิใจ ศรัทธา และตระหนักในความสำคัญของสถาบันศาสนา
 • การต้องการดำรง และสืบทอดสถาบันศาสนาได้ เพื่อความสงบสุขทางด้านจิตใจ แก่ตนเอง และผู้อื่นให้รู้ เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนา จนเกิดความเชื่อ และศรัทธาด้วยปัญญา
 • การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
 • การเผยแพร่ความรู้ และการ ปฏิบัติตามหลักของศาสนา
 • ไม่กระทำการใดๆ ในทางดูหมิ่นเหยียดหยาม สถาบันศาสนา
 • การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ
 • การร่วม และปรับปรุง กิจกรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน

                      “การส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา”  หมายถึง

 • การเรียนรู้สำนึก ภูมิใจ ศรัทธา ในศาสนา
 • การตระหนักในความสำคัญของสถาบันศาสนา
 • การสืบทอด ป้องกันภัยตนได้ถูกต้องต่อสถานที่  และสิ่งที่ควรเคารพบูชา

 

                        “การเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย์”   หมายถึง

 • การมีความรู้สึกรัก ภูมิใจ  และศรัทธาในพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
 • การตระหนักในความสำคัญของพระกษัตริย์และราชวงศ์ที่มีต่อประชาชน และประเทศชาติ
 • การดำรงไว้ซึ่ง พระเกียรติของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
 • การให้ความจงรักภักดี
 • การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 • การประกอบความดีเพื่อถวายเป็น ราชกุศลในวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์(เช่น วันเฉลิมพระชน วันฉัตรมงคล อื่นๆ)
 • การสอดส่องป้องกันภัย และแก้ไขความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อพระมหากษัตริย์  และราชวงศ์
 • การสร้างความเข้าใจอันดีแก่ตนเองและประชาชน เกี่ยวกับข่าวสารของสถาบันพระมหากษัตริย์

                            “การดำรงระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข”  หมายถึง

 • การมีความรู้สึกภูมิใจ และศรัทธา ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยศึกษาให้เข้าใจถึงคำว่า “ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ตามหลักการอุดมการณ์ ระบอบประชาธิปไตย
 • การรู้จักเหตุผลและความถูกต้อง ของสิ่งต่างๆ และ ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนรวม
 • การเคารพในการตัดสินใจถือมติของเสียงข้างมากและพิทักษ์ความคิดเห็นตลอดจนผลประโยชน์ของเสียงข้างน้อย
 • การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบ้านเมืองอยู่เสมอ
 • การทำความกระจ่างในบทบาท หน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ