2. ความขยันหมั่นเพียร

     หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริตอย่างกระตือรือร้น และตั้งใจจริงให้สำเร็จด้วยความมานะอดทน

     สำหรับการปลูกฝังและสร้างเสริมเรื่องความขยันหมั่นเพียรในระดับมัธยมศึกษา ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ประสบความสำเร็จ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้อยู่เป็นเนืองนิจ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความชำนาญในงานที่สุจริตเป็นประโยชน์ต่อสังคม

      ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 

     หมายถึง การที่นักเรียนมีความรัก ความตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้างก็มานะทำจนสำเร็จ เมื่อมีเวลาว่าก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนโดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อคลี่คลายปัญหาของตนอยู่เสมอ

     อิทธิบาท 4  คือ เครื่องให้ถึงความสำเร็จตามความประสงค์ 4 อย่าง หรือหลักความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม อิทธิบาทมี 4 ประการ คือ

       1.  ฉันทะ คือ ความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน

  1.  วิริยะ  คือ ความเพียรประกอบการศึกษาเล่าเรียน

       3.  จิตตะ คือ เอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  1. วิมังสา คือ หมั่นตริตรองหาเหตุผลในการศึกษาเล่าเรียนนั้นให้พัฒนาดีขึ้น

ครูเขียนข้อความลงบนกระดาษหรือชาร์ท เพื่อเร้าความสนใจ

                  ข้อความ

        ถ้าหมั่นเพียร         เรียนอะไร                ก็ต้องรู้

        ถ้าหมั่นดู             ดูอะไร                    ก็ต้องเห็น

        ถ้าหมั่นทำ           หมั่นแต่ทำ               จักจำเริญ

        -    ครูถาม “นักเรียนเคยทำอะไรบ้างที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน” ครูสุ่มคำตอบของนักเรียนประมาณ 4 – 5 คน อ่านให้นักเรียนฟัง

           -    ครูชมเชย แนะนำและชี้แนะนักเรียน

          การเอาใจใส่ต่อการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนมีความรัก ความตั่งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจฟังครูสอนไม่ฟุ้งซ่าน หรือนั่งหลับ แม้เลิกเรียนกลับบ้านก็เอาใจใส่ทบทวนบทเรียนที่เรียน คอยหมั่นตรวจตราว่า ครูสั่งให้ทำการบ้านอะไรบ้าง ตั้งใจทำงานที่ครูสั่งให้เรียบร้อย นักเรียนที่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนเช่นนี้ จะเรียนหนังสือได้ดี ไม่ย่อท้อแม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่าง ก็มานะจนสำเร็จ เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนโดยอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมทบทวนบทเรียนที่เรียนทุกวัน และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนที่เรียนมาล่วงหน้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา หรือชข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อคลี่คลายปัญหาของตนเองอยู่เสมอ

      ความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นความขยันหมั่นเพียรชนิดใดย่อมจะทำให้ผู้นั้นเป็นบรรลุผลสำเร็จแต่ความขยันขันแข็งดังกล่าวมานี้ควรจะมีจุดหมายแห่งชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย เพราะการมีจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตนั้นจะทำให้พลังแห่งความขยันขันแข็งมีความรุนแรงขึ้น การขยันขันแข็งที่ดีนั้นควรจะเป็นความขยันขันแข็งทั้งเฉพาะหน้าและอนาคตไปพร้อมๆกัน ความขยันขันแข็งทีเกิดจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมีอิทธิพลและพลานุภาพรุนแรงกว่าความเห็นแก่ตัวหรือทำให้ตนเองร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้น เพราะบุคคลที่ขยันขันแข็งด้วยความเห็นแก่ตัวเหล่านี้ไม่เห็นมีใครสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ ไม่เห็นมีใครยกย่องสรรเสริญ ไม่เห็นมีใครกล่าวถึง แต่บุคคลที่โลกสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้นั้น เช่น อนุสาวรีย์ของลินคอล์น อนุสาวรีย์ของพระพุทธยอดฟ้า พระเจ้าตากสินมหาราช พระนเรศวรมหาราช ฯลฯ เกิดจากความขยันขันแข็งของบุคคลดังกล่าว

      ท่านมีความปรารถนาจะเป็นมหาบุรุษ หรือมหาเศรษฐีหรือไม่ก็ตาม แต่ท่านจะลืมมิได้ว่าท่านจะต้องเป็นคนขยันในการทำงาน ท่านต้องอดทนต่อการทำงาน ท่านต้องทำงานให้เต็มความสามารถที่สุดด้วย การใช้วิจารณญาณให้รอบคอบ อย่าเลือกงาน งานหนักต้องเอา งานเบาต้องสู้ อย่าหลีกเลี่ยง จงตั้งหน้าตั้งตาทำมันเถิด เพราะความขยันขันแข็งได้เป็นเครื่องพิสูจน์โดยแน่ชัดว่า “ได้สร้างความเป็นมหาบุรุษและเศรษฐีของโลกมาแล้วทั้งปัจจุบันและอนาคต”

     แนวปฏิบัติตนเองเพื่อให้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม  มีการจัดเวลาสำหรับอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน ขณะเดียวกันควรมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วย เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ฯลฯ เพราะกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพและช่วยพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเคร่งเครียดแต่เฉพาะการเรียนจะช่วยพัฒนา แต่เฉพาะสมอง ส่วนอื่นๆไม่ได้รับการพัฒนา ดังที่มักเรียกว่าเป็นคนสมองโต ตัวลีบ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรทุ่มเทต่อกิจกรรมต่างๆมากเกินไปหรือไม่ก็มุมมานะดูหนังสือเฉพาะแต่เวลาใกล้สอบ ดังนั้นจึงควรรู้จักวางแผนตัวเองให้ดี เพื่อจะได้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน

     ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของตนเอง หมายถึง การที่นักเรียนมีความตั้งใจที่จะทำงาน ศึกษางาน ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ ความชำนาญ ในงานที่เกี่ยวกับตนเองในด้านอาหาร (เช่น พยายามฝึกหัดปรุงอาหารรับประทานเอง ฯลฯ ) ที่อยู่อาศัย เช่น (พยายามหัดดัดแปลง ตกแต่ง ซ่อมแซมและรักษาความสะอาดเป็นประจำ ) เครื่องนุ่งห่ม (เช่น พยายามซ่อมแซม ดัดแปลง และซักรัดอยู่เสมอ) ใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานดังกล่าวอยู่สม่ำเสมอ และคิดสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

     ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อจะให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถสร้างฐานะได้มั่นคงได้ จำเป็นจะต้องมีหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต เช่น

      - มีการตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายไว้ชัดเจน

     - มีความกระตือรือร้นและเพียรพยายามที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

     - สนใจใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อนำมาพัฒนางานอาชีพของเรา

     - พยายามศึกษาหรือแบบอย่างปฏิบัติตามจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

     - ต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อในอุปสรรคต่างๆ

     ความขยันหมั่นเพียรในงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีความรัก ความตั้งใจทำงานสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานดังกล่าว มาทำงานทุกครั้งด้วยความเต็มใจ และปรารถนาดี ไม่เลือกงานหรือรังเกียจงานโดยยึดถือวัตถุ (เงิน สถานที่) หรือตัวบุคคล พยายามคิดศึกษาและสร้างสรรค์งานที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนอยู่เสมอ  สังคมหรือชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราที่จะต้องมีการอยู่ร่วมกัน และมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอเพราะเรามาสามารถอยู่ตามลำพังได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีความขยันช่วยงานของสังคมและชุมชนไม่ทำตัวเป็นส่วนเกินของสังคม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและจิตใจ อีกทั้งให้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน