ลักษณะที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

    ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  เพื่อความอยู่รอดและสันติสุขของชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนาการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการดำเนินงานส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม    หัตถกรรม    ดนตรี   การละเล่น   ด้านศิลปะ   ด้านสวัสดิการชุมชน และวรรณกรรมพื้นบ้านอื่นๆ มีแนวทางสำหรับเลือกปฏิบัติได้ดังนี้

         1.งานศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

        1.1  รวบรวมเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมจากท้องถิ่น

       1.2  นำข้อมูลมาจัดระบบให้เห็นการพัฒนาของภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม    แต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง

       1.3  ศึกษาภูมิปํญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมถึงค่านิยมและกลุ่มคนและค่าสังคม

       1.4  ดำเนินการให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ    เข้าใจความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน ลักษณะที่เป็นรูปธรรมและให้ความร่วมมือสนับสนุน

         2.งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       2.1  จัดประกวดแข่งขันด้านเกษตร  ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่น  เพื่อการอนุรักษ์

      2.2   รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทางภูมิปัญญาชาวบ้าน    ลักษณะที่เป็นรูปธรรมมาจัดทำทำเนียบบุคลากร

      2.3  จัดตั้งกองทุนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปํญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุน บุคลากรตลอดจนงานภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      2.4  จัดระดับความสามารถผู้ที่มีความรู้ และทักษะทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      2.5  จัดให้มีการมอบรางวัล

      2.6  รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทางภูมิปัญญาชาวบ้าน     ลักษณะที่เป็นรูปธรรมมาจัดทำทำเนียบบุคลากร

      2.7จัดตั้งกองทุนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนบุคลากรตลอดจนงานภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      2.8  จัดระดับความสามารถผู้มีความรู้ และทักษะทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะ ที่เป็นรูปธรรม

      2.9  จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

         3.งานฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       3.1  จัดให้มีการประกวดแข่งขันกิจกรรมภูมิปํญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       3.2  จัดงานสัปดาห์ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      3.3  จัดประกวดการจัดทำสื่อเพื่อฟื้นฟูภูมิปํญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

  1. งานพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      4.1  จัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกิจกรรมทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      4.2  พัฒนารูปแบบและบทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม   ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

      4.3  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุน    บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ

      4.4  จัดให้มีการประกวดภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม  เพื่อสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติ

         5.งานถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      5.1 ให้มีการพิมพ์ผลงานและผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      5.2  ให้มีการผลิตบุคลากรทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมสาขาต่างๆเพิ่มขึ้น

         6.งานส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       6.1 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นลักษณะรูปธรรม

       6.2 เชิดชูเกียรติ  ผู้มีความรู้ความสามารถในภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       6.3  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       6.4  ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นรูปธรรม

       6.5  รณรงค์ให้ชุมชนมีความรู้เข้าใจ ตระหนักในภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

         7.งานส่งเสริมเอตทัคคะภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       7.1  สนับสนุนความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมแก่บุคคลทุกระดับ

       7.2  จัดทำทำเนียบบุคลากร  ผู้มีผลงานดีเด่นทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

       7.3  สรรหา ประกาศ ยกย่องผู้ที่เป็นเลิศทางภูมิปัญญาชาวบ้านและลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      7.4  จัดการประชุมผู้เป็นเอตทัคคะทางภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็น รูปธรรมประจำทุกปี

        8.งานแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม

      8.1   จัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมระหว่างชุมชน

      8.2   จัดบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในท้องถิ่น

      8.3   จัดค่ายเยาวชนภูมิปัญญาชาวบ้านลักษณะที่เป็นรูปธรรม ให้เยาวชนในท้องถิ่น

      ขอบข่ายงานส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

      ภูมิปัญญาชาวบ้านได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดทำได้เอง  เป็นสติปัญญาความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านหรือความรู้ที่สั่งสมเป็นระยะเวลายาวนานมีแนวสำหรับการเลือกปฏิบัติได้ดังนี้

      1.งานศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

         1.1รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเกษตร เวิธีปลูกดูแลไม้ผลพืชผักสมุนไพร

         1.2  นำข้อมูลมาจัดระบบให้เห็นการพัฒนาทางด้านการเกษตรแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง

         1.3  วิเคราะห์งานด้านการเกษตรเพื่อการประยุกต์

         1.4  สนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรด้านการเกษตร

       2.งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

        2.1  จัดการประกวดผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์

       2.2  รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการเกษตรมาจัดทำทำเนียบบุคลากร

       2.3  จัดหาทุนเพื่ออนุรักษ์การเกษตรและสนับสนุนบุคลากรผู้เป็นเอตทัคคะด้านการ เกษตร

       2.4  ส่งเสริมยกระดับผู้มีความสามารถด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับในระดับสูงขึ้น

       2.5  จัดให้มีศูนย์หรือพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรในโรงเรียนและชุมชน

      3.งานฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

      3.1  จัดกิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อฟื้นฟูงานด้านการเกษตรรูปแบบต่างๆ

      3.2  จัดงานมหกรรมด้านการเกษตรระดับโรงเรียนร่วมกับชุมชน

      3.3  จัดให้มีการประกวดผลิตผลทางด้านการเกษตรและวิธีการนำไปปฏิบัติ

      3.4  จัดประกวดการพัฒนาหรือประยุกต์เครื่องมือทางเกษตร

  1.     งานพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

        4.1  ส่งเสริมกลุ่มหรือชุมนุม เกี่ยวกับการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

        4.2  ส่งเสริมการพัฒนาวิธีการกระบวนการด้านการเกษตรให้สมสมัย

       4.3  จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน

       5.งานถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

       5.1  ส่งเสริมให้มีการปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ การเกษตร เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

       5.2 ทำเอกสารเผยแพร่วิธีการเกษตร  เกี่ยวกับการปลูกพืชผล พืชผัก  สมุนไพร

       5.3 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดกระบวนการวิธีการด้านการเกษตรแก่นักเรียนและชุมชน

       5.4  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านการเกษตรสาขาต่างๆ นำกิจกรรมด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดให้นักเรียนและชุมชน

  1. งานส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

        6.1  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร  แก่นักเรียน   ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       6.2  จัดให้มีการเชิดชูเกียรติผู้มีความสามารถด้านการเกษตร ในโรงเรียนและท้องถิ่น

       6.3  จัดประชุม  สัมมนา  อบรม  การเกษตร โดยวิทยากรในท้องถิ่นหรือผู้รู้แต่ละสาขา

       6.4  ส่งเสริมการพิมพ์ผลงานดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จ อาชีพการเกษตรของท้องถิ่น

       6.5  ส่งเสริมรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อความเป็นธรรมกับรายได้ผลประโยชน์

       6.6  ส่งเสริมกระตุ้นให้องค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการส่งเสริมด้าน   การเกษตร

       6.7  ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการ กิจกรรมด้านการเกษตรในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาในโรงเรียน

      6.8  ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชน  พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ได้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน

  1. งานเสริมสร้างเอตทัคคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

       7.1  สนับสนุนความเป็นเลิศเฉพาะทาง  ด้านการเกษตรแก่นักเรียนและชุมชน

      7.2  สรรหาและประกาศยกย่องบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรของท้องถิ่น

      7.3  จัดทำทำเนียบบุคลากรผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น

      7.4  จัดให้มีการประชุมผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร

      8   งานแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร

      8.1  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรแก่โรงเรียนบุคลากรหรือหน่วยงาน กับท้องถิ่นอื่น

      8.2  อบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจด้านการเกษตรแก่โรงเรียนอื่นหรือท้องถิ่น

      8.3  ผลิตสื่อเผยแพร่กระบวนการวิธีการด้านการเกษตรไปยังโรงเรียนอื่นท้องถิ่นอื่น

      8.4จัดค่ายเยาวชนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านเกษตรระหว่างโรงเรียนและท้องถิ่น