8.ความกตัญญูกตเวที

             เป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดี ( กตัญญู หมายถึง รู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ  กตเวที หมายถึง การตอบแทนบุญคุณ การปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ)

                 ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ และบุคคลที่พึงอาศัยแต่ผู้อื่นอย่างเดียว โดยผู้อื่นมาอาศัยตนเองไม่ได้ ผู้นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐ ไม่มีคนยอมรับ หาความจริงได้ยากเพราะเป็นผู้เอาเปรียบโลกเป็นกาฝากของโลกในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที จึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง

                   ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เพื่อให้ชีวิตเรามีคุณค่าท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุ เป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอ อยากคบค้าสมาคมด้วย มีคนยกย่องสรรเสริญ จึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกถึงผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนผู้ทีพระคุณนั้น

          นักเรียนควรมีความกตัญญูต่อบุคคลและสิ่งต่อไปนี้

 1. ต่อบิดา – มารดา
 2. ต่อครู – อาจารย์
 3. ต่อญาติพี่น้อง และมิตรสหาย
 4. ต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 5. ต่อสังคม และประเทศชาติ
 6. จากความรักความผูกพันของพ่อแม่ ได้เป็นสายใยสัมพันธ์ให้ชีวิตของนักเรียนได้กำเนิดมา พ่อแม่ให้ชีวิตแก่เรา
 7. แม่ต้องทนทุกข์ทรมานมามาก กว่าที่จะตั้งท้องและให้กำเนิดชีวิตลูกมาได้อีกทั้งยังถนอมเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกเติบใหญ่เจริญวัย
 8. ด้วยความรัก และความปรารถนาจะให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีงาม มีอนาคตที่ดี พ่อแม่จึงยอมเหน็ดเหนื่อยตรากตรำทำงานหาเงินเพื่อส่งเสียให้ลูกของตนได้เติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีได้รับการศึกษาที่ดี และประกอบอาชีพที่เหมาะสม
 9. ชีวิตลูกเป็นดั่งดวงใจ พ่อแม่เฝ้าเป็นห่วงเป็นใยเสมอ ไม่ต้องกสนให้ลูกเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจ ลูก ๆ จะอยู่ในสายตาและดวงใจของพ่อแม่ที่เฝ้าห่วงใยอยู่เสมอ
 10. ไม่มีใครจะเป็นหลักชีวิตของลูกได้เท่าพ่อแม่
 11. เพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ ลูกต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 12. เชื่อฝังคำสั่งสอน คำแนะนำ และอยู่ในโอวาทของท่าน
 13. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพียรพยายามจนสำเร็จ
 14. เอาใจใส่รับผิดชอบช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน
 15. ชีวิตของนักเรียนได้เพื่อเพิ่มคุณค่า เพราะได้รับการศึกษาจากครู ครูให้การศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างปัญญา ชี้นำให้ประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นผู้มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเราและเปรียบได้ดั่งพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน
 16. ครูมิได้เป็นเพียงเรือจ้างที่สอนหนังสือแล้วรับเงินเดือนเท่านั้น ครูมีความรักความผูกพัน มีเมตตาต่อศิษย์ หวังให้ศิษย์ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ จบแล้วเป็นคนดีมีอนาคต แม้ครูลำบากตรากตรำทั้งวันหยุดและเย็นค่ำเพื่อลูกศิษย์ ครูจึงเสียสละและพยายามทุ่มเทใจ ร่างกายอย่างเต็มที่
 17. ครูจะภูมิใจมากเมื่อได้ทราบว่าศิษย์ตนได้มีอาชีพที่ดีเป็นคนดี ประพฤติดี และครูจะผิดหวังเมื่อทราบว่าศิษย์ที่ตนทุ่มเทจิตใจให้นั้น ประพฤติไม่เหมาะสมและไม่ประสบความผลสำเร็จในชีวิต

          4.ครูมีความจริงใจต่อนักเรียนครูพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจสภาพชีวิตพื้นฐานจากบ้านของนักเรียนทุกคน เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหา ทั้งปัญหาทางการเงิน และการเรียน 

          5.การปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อตอบแทนพระคุณของอาจารย์

   ครูไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จากศิษย์ นอกจากอยากเห็นศิษย์เป็นคนดี และประสบผลสำเร็จในชีวิต ศิษย์ต้องตั้งใจเรียนอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสอน

           -     ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบของโรงเรียน

           -     ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

          -      กระตือรือร้น สนใจ มีความรับผิดชอบ

       1.ชีวิตคนดำรงอยู่ได้ด้วยต้องอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวและมีความจริงใจต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่เป็นสังคมแห่งมิตรภาพ

         2.การใช้ชีวิตอย่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความจริงใจเอื้ออาทรต่อกันในหมู่ญาติมิตรสหายเป็นสังคมของมนุษย์ที่ความสุขเพราะไม่ต้องมีการทะเลาะวิวาท อิจฉาริษยา และ ข่มเหงรังแกกันจะมีแต่การยอมรับและให้อภัยกัน

           3.ไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเลิศเหนือผู้อื่น ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมพี่น้องเพื่อนฝูง ผู้ฉลาดจึงควรยอมเปิดใจยอมรับความเห็นของผู้อื่น

        4.ความรู้สึกที่ขอบคุณก่อให้เกิดสิ่งที่น่าขอบคุณ การอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนฝูง และญาติพี่น้อง หากลดการพร่ำบ่นนินทาว่าร้ายจะทำให้เรามีความสุข(ได้รับสิ่งที่น่าขอบคุณ) และสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

            5.การประพฤติของนักเรียนเพื่อนขอบคุณและทดแทนพระคุณของญาติพี่น้องและมิตรสหาย

             -   ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรภาพพูดจาไพเราะและให้อภัยซึ่งกันและกัน

             -   มีความรักความจริงใจต่อกัน

             -   งดการนินทาว่าร้ายผู้อื่นนินทาว่าร้ายผู้อื่น และหยุดการพร่ำบ่น

            -    ฝึกให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี เคารพผู้อื่น และยอมผู้อื่น

            -    มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว

       1.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนเรามากการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราทั้งปัจจุบันและอนาคต

          2.หากหยุดการทำลายธรรมชาติ  ช่วยกันปลูกต้นไม้  และจัดบรรยากาศให้น่าอยู่เพิ่มความสดใสให้ชีวิตเราเพราะจะมีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่เป็นพิษ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตเราจะยืนยาว

       3.การทำลายาป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติจะทำให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติทำให้ฝนตกไม่ตามฤดูกาล เกิดอุทกภัย  อัคคีภัย

           4.ส่งเสริมการปลูกผักที่ไม่มีสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง และเมื่อเรารับประทานพืชผักที่ปราศจากสารเคมีจะทำให้ร่างกายเราปลอดภัยจากสารพิษด้วยและชีวิตเรายืนยาว