221.เซาะหาตี้    หมายถึง  รนหาที่

  1. แอ๊ขะแหม้ หมายถึง รวบรวมกำลังในร่างกายที่มีอยู่       รวบรวมอย่างสุดกำลัง

 223.ปิ๊กรถคนละกัน    หมายถึง   มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจจนไปด้วยกันไม่ได้

224.ไปคนละตาง   หมายถึง   พูดจาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

225.หล็วกเข้าโอ้ง    หมายถึง   เอาดีเข้าตัวเอง///เห็นแก่ตัว

226.จับใจ๋งูบ่จูใจ๋เขียด   หมายถึง   ถูกใจฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่พอใจหรือเห็นตามด้วย

227.บ่จับปากจับคอ   หมายถึง   (อาหาร)ไม่อร่อย

228.โล๊ะหาต๋าปอจะสด   หมายถึง   หาเท่าไรก็ไม่เจอ

229.ซะป่ะอันปันอย่าง  หมายถึง  มากมาย

230.ติดต๋ามหลามตวย   หมายถึง  ไปกับเขาด้วย