171.บ่ลุกบ่ยอ   หมายถึง   ลุกไม่ขึ้น  ป่วย

172.เตียวตางดำ  หมายถึง  เดินทางบนเส้นทางอบายมุข   ทางทุจริต 

173.บ่ฟังไข  หมายถึง   ไม่ฟังใคร

  1. เอาไหนบ่ตันไหน หมายถึง ไม่ทันการณ์
  2. หญ้าเสี้ยงม้าอิ่ม หมายถึง ถ้าอาหารหมดเราก็อิ่มพอดี  พูดแบบเกรงใจเจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงว่าเราอิ่มแล้วละ

176.เล่นกิ๋นเล่น   หมายถึง  ทีเล่นทีจริง

177.เล่นกิ๋นแต๊   หมายถึง  เอาจริงเอาจัง

178.ตกได้ตกเสีย   หมายถึง  มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

179.บ่ได้สักหมา  หมายถึง     ไม่ได้อะไรเลย

180.หล็วกจ๋นปอง่าว  หมายถึง   เสียรู้จนได้